Pillars of School 

Shri Ilam Chand Arya : Founder
Dr. Satyavir Arya : Director
Shri Devendra Singh : President
Dr. Janardhan Sharma : Vice President
Shri Sughosh Arya : Secretary
Dr. R.K. Pathak : Joint Secretary
Shri Rajkumar Verma : Treasurer
Smt. Urmila Singh : Principal